Elektronická evidence tržeb – EET

V dubnu roku 2016 nabyl platnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a dále doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. upravující zejména sazbu DPH u stravovacích služeb a slevu na dani z příjmů v důsledku zavedení evidence tržeb. Oba zákony nabývají účinnosti 1. 12. 2016, i když některá ustanovení, zejména týkající se přípravy EET, nabývají účinnosti dříve.

Cílem této informace je stručně informovat o základních atributech EET. Podrobnější výklad je dostupný v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb ( verze 1.0), který připojujeme k této informaci.

Jaký je účel EET?
Základní účel EET je odeslat stanovené údaje o tržbě na server finanční správy v režimu on-line, následně přijmout potvrzovací fiskální identifikační kód (FIK) a poté vytisknout účtenku s patřičnými náležitostmi vč. tohoto FIK. Jakými prostředky (HW a SW) se daného cíle dosáhne je pouze na daném poplatníkovi (finanční správa nic nenařizuje).

Koho se EET týká?
Všech subjektů, jež mají podnikatelskou činnost s výjimkou vyjmenovaných subjektů – zejména: státu, územně samosprávných celků, příspěvkových organizací, ČNB a jí kontrolovaných subjektů (zejména banky, pojišťovny, spořitelny, penzijní fondy apod.), subjektů podnikající dle licence podle energetického zákona nebo povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Jakých tržeb z hlediska formy se EET týká?
V zásadě všech s výjimkou převodu bezhotovostně mezi bankovními účty, platby inkasem a platby vkladem na účet.

Jakých tržeb z hlediska věcného se EET týká?
Všech, které plynou z podnikání a jsou předmětem daně z příjmů s výjimkou těch, které podléhají srážkové dani, zdaňují se v samostatném základu daně, popřípadě jsou tzv. ojedinělé. Dále zákon vyjmenovává specifické tržby, které také nepodléhají EET (např. tržby v rámci pracovněprávního vztahu, ubytování a stravování žáků škol poskytované školou, apod.) – celý rozsah je uveden v metodickém pokynu.

Co je to tržba dle EET v „podvojném“ účetnictví?
Je to skutečný příjem finančních prostředků. Účtované výnosy na tř. 6 nejsou pro EET důležité.

Kdo a kdy EET zahajuje?
EET se spouští ve 4 etapách:
1. Od 1.12.2016 – stravování (dle definic legislativy upravující DPH) a krátkodobé ubytování (penziony, hotely apod.)
2. Od 1.3.2017 – maloobchod a velkoobchod
3. Od 1.3.2018 – všechno ostatní, co není vyjmenováno v ostatních třech etapách
4. Od 1.6.2018 – výroba, zpracovatelský průmysl, opravy a instalace strojů, stavební práce, opravy zařízení převáženě pro domácnosti, osobní služby

Jak se zaregistrovat do EET?
●na webových stránkách daňového portálu https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces se zvolí „Elektronická evidence tržeb“ a dále se zvolí „Žádost o autentizační údaje do EET“.
●Následně se vyplní požadované identifikační údaje subjektu a žádost se odešle s podpisem údaji pro vstup do datové schránky.
● Poté správce daně do datové schránky odešle příslušné přístupové údaje, kde se následně nastaví vše potřebné – provozovny, pokladny, stáhnou se příslušné certifikáty a další.

Je nutná registrace, když mám předmětnou službu, ale nemám evidovanou tržbu?
Ze zákona je nutné evidovat vyjmenovanou tržbu. Aby bylo možné tržbu evidovat, je nutná registrace do EET. Jinými slovy, pokud není přijata evidovaná tržba, není nutné mít registraci. Nicméně je vhodné mít registraci s dostatečným předstihem před očekávaným příjmem evidované tržby.
Nemožnost připojení k internetu – je povinnost vést EET?
Ano, pokud je problém s internetem, je možné požádat správce daně o aplikaci zjednodušeného režimu evidence s dostatečným odůvodněním. Nicméně i tato varianta předpokládá, že se nejméně 1x za 5 dní musí poplatník dostavit do místa s internetovým signálem, aby odeslal všechny vystavené účtenky za příslušné období.

Jak postupovat při více typech činností, u jednoho poplatníka, spadající do více etap spouštění EET?
●Každý typ činnosti se posuzuje samostatně a v zásadě se evidence zahajuje podle data příslušející k dané etapě, do které činnost patří.
●Pokud v jedné provozovně je evidovaná činnost minoritní (do 49% všech evidovaných tržeb a max. v hodnotě 175 tis. Kč), může být její evidence spuštěna až s činností hlavní, pokud tato spadá do pozdější etapy.
●Pokud patří hlavní činnost do dřívější etapy, může být evidence minoritní činnosti, spadající do pozdější etapy, spuštěna dříve, tj. zároveň s hlavní činností (důvodem může být zjednodušení evidence, kdy nebude nutné rozlišovat tržby z jednotlivých činností).

Jsem nezisková organizace – bude se mě EET týkat?
Vždy záleží na činnosti, kterou organizace vykonává. EET bude nezisková organizace podléhat jen za předpokladu, že bude vykonávat podnikatelskou činnost a ta nebude mít charakter drobné vedlejší činnosti:
● Vedlejší činnost – pro danou činnost není organizace založena, tj. půjde o „doplněk“ k její hlavní neziskové činnosti.
● Drobná činnost –příjem (resp. výnos) z této činnosti nesmí přesahovat 5% z celkových příjmů (resp. výnosů) organizace nebo tento příjem resp. výnos nesmí přesáhnout 175.000 Kč.

Finanční správa také spustila speciální stránky pro EET na adrese:
http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu.
Na těchto stránkách lze najít odpovědi na časté dotazy, případně je využít pro zaslání individuálních dotazů.

Zpracoval:
Ing. Radim Vlk

ze společnosti

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., náměstí Osvobození 277/18 ● 789 01 ● Zábřeh●  tel 583 401 980 ● fax 583 455 030
V Zábřehu dne 26.9.2016