Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00077
Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Hlavní klíčovou aktivitou projektu je provádění genderových auditů a následná implementace jejich výsledků do praxe auditovaných firem.

Tato aktivita je dlouhodobá a bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

Klíčová aktivita je zaměřena na zajištění informování širší veřejnosti a zapojených subjektů o výstupech projektu a o problematice prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Dílčí nástroje propagace budou odborné články o výstupech projektu v regionálních mediích, informace na webových stránkách, informační brožury, kulaté stoly a workshopy, audiovizuální záznamy příkladů dobré praxe mapující výstupy projektu a problematiku rovných příležitostí žen a mužů s ohledem na uplatnění cílových skupin na trhu práce.

Klíčovými událostmi šíření výstupů projektu jsou:

1/ Konference po zahájení projektu –  zahajovací konference, která se konala dne 26.4.2013 v prostorách SOŠ a SOU Šumperk a zúčastnilo se jí 64 zástupců členských firem, zástupci managementu nečlenských firem OHKŠ, zástupci státní správy a samosprávy, veřejnost a dodavatel genderového vzdělávání a genderových auditů.

2/ Konference na závěr projektu

3/ Spoty v Olomouckém rádiu HANÁ

4/ Článek v odborném sociologickém časopise o výsledcích auditů, zjištění z firem, problémy návratů zaměstnankyň/zaměstnanců do práce po rodičovské dovolené

Realizační tým ve spolupráci s firmou Grant Help Advisory,s.r.o., zpracoval publikaci Rovné příležitosti do firem, která byla předána všem účastníkům zahajovací konference. Příručka vycházela z dotazníkového šetření a rozhovorů s personalisty členských firem a z příkladů dobré praxe u nás i ve světě.

Konference byla určena i široké veřejnosti a jejím cílem byla také prezentace vydané příručky k tématu rovných příležitostí.

Příručka obsahovala témata – základní pojmy jako gender x pohlaví, metody prosazování rovných příležitostí, diskriminace v odměňování, rovný kariérní postup a formy flexibilních pracovních režimů.

V rámci tohoto monitorovacího období realizoval celý projektový tým informační schůzky v členských firmách týkající se představení genderové problematiky a také dotazníková šetření zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života. U dotazovaných manažerů a manažerek se projevila ochota naslouchat genderové problematice a také uvést principy rovných příležitostí do praxe.

Vytvořená příručka „Rovné příležitosti do firem“ byla v tištěné formě distribuována jednak všem účastníkům zahajovací konference, ale také i široké veřejnosti.

Na webových stránkách OHKŠ www.ohk-sumperk.cz byl aktualizován článek popisující klíčové aktivity projektu.

V elektronické formě Občasníku pro podnikatele v Olomouckém kraji, byl zveřejněn informativní článek o projektu – „ Genderové audity ve členských firmách OHKŠ“.

Ve sledovaném období se nevyskytly žádné problémy, které by měly za následek ohrožení čerpání projektu.

Expertka na RP ve spolupráci s dodavatelem genderového vzdělávání a genderových auditů –

firmou Help Advisory,s.r.o. – realizovala dotazníková šetření zabývající se genderovou problematikou ve vybraných členských firmách OHKŠ, vysvětlovala principy rovných příležitostí a připravovala metodiku pro realizaci genderových auditů. Činnost expertky na rovné příležitosti a práci dodavatele vzdělávacích služeb supervizoval manažer projektu. Manažer projektu předkládal hodnocení průběhu realizace projektu představenstvu OHKŠ a dozorčí radě OHKŠ.

Monitoring projektu je prováděn v několika úrovních:

       manažer projektu provádí kontrolu místa realizace genderových aktivit

       manažer projektu kontroluje průběh realizace projektu – výběrové řízení a na základě

podkladů od koordinátora kontroluje naplňování monitorovacích indikátorů

       finanční manažer kontroluje proplácení nákladů projektu – účetních dokladů a žádostí

             o platbu

Hlavním nositelem informací pro monitoring a ověřování monitorovacích kritérií jsou monitorovací zprávy, které jsou kontrolovány představenstvem a dozorčí radou OHKŠ.

V průběhu celého monitorovacího období kontroloval manažer projektu práci všech členů realizačního týmu a výstupy ze schůzek dodavatele genderových aktivit v členských firmách OHKŠ. Na základě zpětné vazby od členských firem byly manažerem projektu předávány informace o průběhu realizace projektu představenstvu OHKŠ.

Na poradách projektového týmu byly rovněž řešeny možná rizika při realizaci projektu a nenaplnění monitorovacích indikátorů.

Ve sledovaném období se podařilo nastavit manažerovi projektu kontrolní mechanismy práce jednotlivých členů realizačního týmu a také dodavatele generového vzdělávání a generových auditů.

Vzdělávací aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Úkolem této klíčové aktivity je uvést management a vedoucí pracovníky členských firem OHKŠ do problematiky rovných příležitostí a diskriminace – na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat.

V rámci této klíčové aktivity bylo realizováno genderové vzdělávání ve dvou členských firmách OHKŠ.

       26.6. – 27.6.2013 – školení se zúčastnily 4 ženy a 6 mužů firmy SHM,s.r.o.

       24.7. – 25.7.2013 – školení se zúčastnily 3 ženy a 4 muži firmy Ing. Karel Kolomazník

Školení bylo zaměřeno na tyto oblasti:

       úvod do problematiky rovných příležitostí

       kde všude se rovné příležitosti implementují – nábor zaměstnanců, kariérní postup, vzdělávání a odměňování

       slaďování osobního a pracovního života

       seznámení s genderovými analýzami a postupy

       jak rovné příležitosti ve firmě implementovat

       zhodnocení nákladů a zisků rovných příležitostí

       diskriminace a obtěžování ve firmě

       příklady z praxe

       genderový marketing

Při přípravě genderového školení spolupracovala expertka na rovné příležitosti s dodavatelem genderového vzdělávání za účelem doplnění osnov školení, metodiky školení a přípravy skript pro účastníky školení.

Kurzy genderového vzdělávání byly účastníky projektu hodnoceny jako přínosné a motivující z hlediska jejich implementace do firemní praxe.

Ve sledovaném období se nevyskytly žádné problémy, které by měly za následek ohrožení čerpání projektu.

V Šumperku dne 30.10.2013