Do práce s Paktem zaměstnanosti

Žadatel projektu

PZOK z.ú.
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČ: 05340829

www.pzok.cz/vyzva-084

Partner projektu

Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice

IČ: 72496991
Právní forma: Organizační složka státu

Typ partnera: bez finančního příspěvku

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009728

Částka: 9 583 027,50 Kč
Doba realizace projektu: 3.12.2018 – 30.11.2020

Místo realizace: Olomoucký kraj (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník)

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím širokého spektra vzdělávacích a poradenských aktivit i prakticky zaměřených akcí, rekvalifikací a dalších aktivit zvýšení zaměstnanosti a aktivizace uchazečů o zaměstnání, kteří jsou nezaměstnaní déle něž 5 měsíců a zároveň, jsou ve věku 55 a více let a osob pečující o malé děti na trhu práce. Aktivity projektu jsou určeny pro minimálně 100 uchazečů o zaměstnání.

Cílová skupina:

  • Osoby vedené na ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55 – 64 včetně.
  • Osoby pečující o osobu mladší 15 let, včetně osoby na rodičovské dovolené, u nichž lze předpokládat, že by se po ukončení staly nezaměstnanými (nemají možnost návratu do zaměstnání či podnikání)

Hlavní přínos projektu:

Hlavním přínosem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a následně i zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání (UoZ) z obou cílových skupin – osoby starší 55 let s délkou evidence na Úřadu práce více jak 5 měsíců a osoby pečující o malé děti.Ukázat těmto cílovým skupinám, že na trhu práce je pro ně stále místo, motivovat je do práce, představit jim možnosti a propojit je s budoucími zaměstnavateli. Odstranit předsudky jak na straně cílových skupin, tak na straně zaměstnavatelů.

Projekt reaguje na škálu aktivit – od různých forem poradenství (individuální a skupinové) přes rekvalifikaci až ke zprostředkování zaměstnání (které je klíčové a v němž projekt může předjednáním pracovních míst a doporučováním UoZ zaměstnavatelům převzít velkou část zátěže, která je jinak při hledání práce na UoZ) a tvorbě podporovaných pracovních míst. Doprovodná opatření usnadňující cílovým skupinám přístup k projektu jsou samozřejmostí.

Máme za sebou dva běhy projektu. S jakými výsledky?

 

První běh projektu se uskutečnil v květnu a červnu 2019 za účasti 12ti žen pečujících o děti. Z převážné většiny se jednalo o ženy, kterým končí rodičovská dovolená a vracejí se na trh práce. Druhý běh se uskutečnil v říjnu a listopadu 2019 – účastníků bylo 11 a jejich složení bylo výrazně pestřejší. Kromě rodičů na rodičovské dovolené se zapojily i další skupiny ohrožené na trhu práce – rodiče s dětmi do 15-ti let a osoby ve věku 55-64 let, které jsou na ÚP evidované déle než 5 měsíců. 

Čím si účastníci projektu prošli?

  • Individuálním poradenstvím s personalistou
  • Osvojili si dovednosti jako je příprava životopisu, zvládnutí pohovoru, efektivní vyhledávání nabídek práce…
  • Definovali si svoje životní priority a možnosti s ohledem na své schopnosti, možnosti a omezení. 
  • Získali nové měkké i odborné dovednosti a znalosti

A výsledek? (aktualizováno k 15.6.2020)

  • 17 účastníků již nastoupilo do zaměstnání (10 z nich na podpořená pracovní místa);
  • 4 účastníci procházejí nebo již ukončili proces rekvalifikace; 2 z nich již nastoupili do zaměstnání;
  • 4 účastníci zatím pokračují v individuálním poradenství s naší personalistkou a hledají své uplatnění na trhu práce.