Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHKŠ

esfcr
Registrační číslo:
 CZ.1.04/1.2.05/36.00021
Částka: 9 514 326,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2013

Popis projektu

Na všechny členské firmy Okresní hospodářské komory v Šumperku (dále jen „OHKŠ) bez ohledu na odvětví dopadla světová hospodářská krize. Některé jsou v restrukturalizaci a jsou rovněž nuceny propouštět své zaměstnance z důvodů organizačních změn.

Z průzkumu provedeného u 41 členů OHKŠ, je v současnosti 11 firem ohroženo restrukturalizací nebo v současné době jí procházejí, což představuje 27% z celkového počtu členů OHKŠ. Mezi ohrožené skupiny zaměstnanců patří především zaměstnanci nekvalifikovaní nebo s nižší kvalifikací nebo nižší administrativní pracovníci.

Cílovou skupinou projektu je 105 zaměstnanců, se kterými je nebo bude nejpozději do 3 měsíců od vstupu do projektu rozvázán PM ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami. Specifické cílové skupiny jsou zaměstnanci nad 50 let a mladí do 25 let a osoby se ZPS, které po příslušné rekvalifikaci budou moci využívat pružné formy organizace práce.

Podmínkou účastí v projektu bude souhlas zaměstnavatelů.

Realizací projektu chceme dosáhnout uplatnitelnost účastníků na trhu práce v souvislosti s nově získanou kvalifikaci nebo rozšířením, prohloubením jejich stávající kvalifikace a rozvojem klíčových kompetencí, které jsou neméně důležité než odbornost.

Cílů projektu bude dosaženo realizací:
 1. Pracovně-profesního poradenství s průběžným monitoringem (skupinového a individuálního, monitoring CS a trhu práce bude průběžně prováděn po celou dobu realizace)
 2. Rozvojem měkkých klíčových kompetencí
 3. Rozvojem kompetencí v IT dovednostech
 4. Rekvalifikacemi a specifickým vzděláváním
 5. Podporou zahájení podnikatelské činnosti
 6. Poskytováním mzdových příspěvků stávajícím zaměstnavatelům
 7. Poskytováním mzdových příspěvků na vytvořená nebo uvolněná PM u nových zaměstnavatelů.

Aktivity projektu budou realizovat externí dodavatelé, kteří vzejdou s výběrového řízení na dodávku služeb.

Aktivity projektu budou realizovány ve školící místnosti OHKŠ nebo u externích dodavatelů.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení adaptability a mobility zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností, a to z důvodů organizačních změn v podnicích, které v souvislosti s ekonomickou krizí uvolňují své zaměstnance.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím naplňování těchto cílů projektu:

 1. Provádět pro propouštěné zaměstnance poradenství (pracovně-profesní poradenství a poradenství pro rozvoj vlastního podnikání).
 2. Rekvalifikacemi, rozšířením nebo prohloubením kvalifikace propouštěných zaměstnanců dosáhnout jejich nového uplatnění se na trhu práce.
 3. Nalézt pracovní uplatnění propouštěným zaměstnancům u nového zaměstnavatele.
 4. Podpořit zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů.
Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou zaměstnancipodniků postižených ekonomickou krizí, kterým hrozí nezaměstnanost z organizačních důvodů – lidé, kteří jsou již ve výpovědní lhůtě nebo brzy výpověď obdrží. Specifickou skupinu, které bude věnována největší pozornost jsou lidé nad 50 let a mladí do 25 let. Zaměstnanci budou navštěvovat aktivity projektu – poradenské a vzdělávací, které jim umožní lepší přípravu na budoucí povolání. Motivací pro cílovou skupinu bude bezplatné prohloubení svých znalostí, motivace ke zvýšení sebevědomí, aktivizace a pomoc při hledání nového zaměstnání.
Cílovou skupinou projektu jsou:

 • zaměstnanci členských firem OHK Šumperk
 • zaměstnanci různých věkových kategorií a pracovních pozic.
 • zejména se jedná o osoby pod 25 a nad 50 let a osoby se ZPS.
Účastníci/ce projektu

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby s tělesným postižením
zaměstnanci/kyně
zaměstnanci, kteří obdrží výpověď z organizačních důvodů nebo jim končí pracovní poměr na dobu určitou.

Region

Olomoucký kraj

Průběh

Projektové aktivity se zahajují v měsíci lednu 2012 tzv. kontaktními schůzkami v členských firmách OHK Šumperk, kde se s jednateli a personalisty firem projedná jejich konkrétní situace a jejich očekávání a představí se projekt. Zároveň se prodiskutují jejich možnosti a povinnosti vzhledem k projektu.
Na tuto aktivitu navazuje pracovně-profesní poradenství s průběžným monitoringem, které se sestavuje dle potřeb zapojených firem.

Projekt, který poběží 24 měsíců si klade za cíl záměr umístit co nejvíce osob na vhodné volné pracovní místo
odpovídající jejich nově získané kvalifikaci.

Cílů projektu bude dosaženo realizací:

 1. Pracovně-profesního poradenství s průběžným monitoringem
 2. Rozvojem měkkých klíčových kompetencí
 3. Rozvojem kompetencí v IT dovednostech
 4. Rekvalifikacemi a specifickým vzděláváním
 5. Podporou zahájení podnikatelské činnosti
 6. Poskytováním mzdových příspěvků stávajícím zaměstnavatelům
 7. Poskytováním mzdových příspěvků na vytvořená nebo uvolněná pracovní místa u nových zaměstnavatelů
Výsledky

V projektu se počítá s podporou 105 zaměstnanců cílové skupiny projektu, a to v rámci čtyř klíčových aktivit projektu.

Předpokládá se u 1 zaměstnance účast na více aktivitách a vzdělávacích kurzech, a to.:

KA 01 – Pracovně-profesní poradenství s průběžným monitoringem

Aktivita 1 – absolvuje 105 zaměstnanců

Aktivita 2 – absolvuje 60 zaměstnanců

Do 2 aktivit bude zařazeno celkem 165 zaměstnanců.

KA 02 – Kompetence pro trh práce – měkké dovednosti

Kurz 1 – 105 zaměstnanců

Kurz 2 – 105 zaměstnanců

Kurz 3 – 105 zaměstnanců

Ve 3 druzích kurzů se počítá s proškolením celkem 315 zaměstnanců.

KA 03 – Kompetence pro trh práce – počítačové vzdělání

Počítá se se zařazením 90 zaměstnanců do PC kurzů.

KA 04 – Rekvalifikace a specifické vzdělávání pro trh práce

V 11 druzích kurzů bude podpořeno celkem 60 zaměstnanců.

Mezinárodní spolupráce

Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnery.

Realizátor projektu

Název: Okresní hospodářská komora Šumperk
IČ: 47673176
Ulice: Jílová 1550/1
Město: Šumperk
PSČ: 787 01