Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize

Hodnocení realizace projektu : „Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize“, č. CZ 1.04/1.2.05/36.00021 za období od 1.1.2012 do 30.6.2013.

Cílem projektu je

zvýšení adaptability a mobility zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností, a to z důvodů organizačních změn v podnicích, které v souvislosti s ekonomickou krizí uvolňují své zaměstnance, a to z organizačních důvodů a ty kterým končí pracovní poměr na dobu určitou.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím naplňování těchto cílů projektu:

 1. Provádět pro propouštěné zaměstnance poradenství (pracovně-profesní poradenství a poradenství pro rozvoj vlastního podnikání).
 2. Rekvalifikacemi, rozšířením nebo prohloubením kvalifikace propouštěných zaměstnanců dosáhnout jejich nového uplatnění se na trhu práce.
 3. Nalézt pracovní uplatnění propouštěným zaměstnancům u nového zaměstnavatele.
 4. Podpořit zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů.

Cílovou skupinou projektu jsou:

zaměstnanci členských firem OHK Šumperk:

 • zaměstnanci různých věkových kategorií a pracovních pozic.
 • specifická skupina – zaměstnanci starší 55 let, mladí do 25 let a osoby se ZPS.

Průběh

Projektové aktivity byly zahájeny v lednu 2012 tzv. kontaktními schůzkami v členských firmách OHK Šumperk, kde byla projednána  konkrétní situace firmy,  jejich očekávání a prezentace projektu.  

K 30.6.2013 bylo do projektu zařazeno 18 členských firem OHK Šumperk – příjemci podpory de minimis.

Cílů projektu bude dosaženo realizací:

 1. Pracovně-profesního poradenství s průběžným monitoringem
 2. Rozvojem měkkých klíčových kompetencí
 3. Rozvojem kompetencí v IT dovednostech
 4. Rekvalifikacemi a specifickým vzděláváním
 5. Podporou zahájení podnikatelské činnosti
 6. Poskytováním mzdových příspěvků stávajícím zaměstnavatelům
 7. Poskytováním mzdových příspěvků na vytvořená nebo uvolněná pracovní místa u nových zaměstnavatelů
Výsledky

V projektu se počítá s podporou 105 zaměstnanců cílové skupiny projektu, a to v rámci čtyř klíčových aktivit projektu.

Předpokládá se u 1 zaměstnance účast na více aktivitách a vzdělávacích kurzech, a to.:

KA 01 – Pracovně-profesní poradenství s průběžným monitoringem

KA 02 – Kompetence pro trh práce – měkké dovednosti

KA 03 – Kompetence pro trh práce – počítačové vzdělání

KA 04 – Rekvalifikace a specifické vzdělávání pro trh práce

K 30.6.2013 bylo podpořeno celkem 108 osob.  Z tohoto důvodu  byla navýšena cílová skupina o dalších 12 osob, celkem tedy na 117 osob. 

Pro účastníky projektu byly vytvořeny 3 dokumenty:

          zpráva o vývoji nezaměstnanosti 

          Jak se uplatnit na trhu práce

          Příručka pro zahájení  podnikání

Předpokládáme, že dokonce roku 2013  splníme, popř. překročíme,   plánované aktivity KA 01, KA 02 a KA 03.  Klíčová aktivita KA 04 – nedaří se nám zařazovat účastníky do rekvalifikačních kurzů  s další dobou trvání (nad 3 týdny), jako např. řidič nákladního vozu „C“ ,svářečské kurzy, skladník, logistik, účetní.

Největší zájem byl  o kurzy: řidič manipulačního vozíku a základy podnikání.

V Šumperku dne 19.7.2013

Zpracovala:

Jitka Mesiarkinová

projektový manažer