Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize

Okresní hospodářská komora získala finanční prostředky  z Evropského sociálního fondu EU a Státního rozpočtu ČR na realizaci projektu: „ Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk  v důsledku hospodářské krize“, reg. č. CZ.1.04/1.2.05/36.00021. Tento projekt byl realizován v období od 1.1.2012 do 31.12.2013.

V rámci projektu byly realizovány 4 základní klíčové aktivity:

Číslo klíčové aktivity:                                           01

Pracovně-profesní poradenství k zaměstnání s průběžným    monitoringem

Úkolem této klíčové aktivity bylo zajištění realizace pracovně-profesního poradenství k zaměstnání  pro  cílovou skupinu – 105 zaměstnanců členských firem OHKŠ ohrožených nezaměstnaností – skupinové poradenství a  pro 72 zaměstnanců individuální poradenství. Za dobu realizace projektu prošlo skupinovým poradenstvím 112 osob a Individuální poradenství absolvovalo 72 osob.

Byl vypracován Komplexní systém poradenství (inovovaný produkt) včetně příručky „Jak se uplatnit na trhu práce“. Součástí poradenství byl i monitoring trhu práce. Cílem monitoringu trhu práce bylo poskytnout základní přehled o současné situaci na trhu práce v okrese Šumperk. V rámci poradenství jsme prováděli osobní návštěvy u  potencionálních zaměstnavatelů, navazovali kontakty a vzájemné vztahy. Při jednáních jsme zjišťovali možnosti a očekávání zaměstnavatelů na pracovní sílu a její kvalifikaci, které jsme následně porovnávali s možnostmi projektu (změna kvalifikace cílové skupiny po absolvování rekvalifikačních kurzů ..). Dále bylo uskutečněno několik jednání na úřadech práce, kde byla projednávaná situace na trhu práce. Pro lepší orientaci na trhu práce jsme (z podkladů z ÚP) pro účastníky poradenství vypracovali Zprávu o vývoji nezaměstnanosti na okrese  Šumperk za období 1.-6/2013 s aktuálním přehledem volných pracovních míst.

Číslo klíčové aktivity:                                           02

Kompetence pro trh práce – měkké dovednosti

Úkolem klíčové aktivity bylo podpořit u 105-ti zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností rozvoj vybraných měkkých dovedností. Tato klíčová aktivita byla naplňována realizací tří na sebe navazujících vzdělávacích a tréninkových kurzů: Kompetence k efektivní komunikaci, Kompetence k objevování a orientaci v informacích, Kompetence k řešení problémů.

Za dobu realizace projektu dokončilo kurz měkkých dovedností celkem 111 osob, což je o 6 osob více než bylo plánováno, plnění na 105,71%..

Byl vytvořen inovovaný produkt – Vzdělávací program „Kompetence pro trh práce – klíčové měkké dovednosti“. Tento produkt byl vložen do databáze produktů ESF.

Číslo klíčové aktivity:                                           03

Kompetence pro trh práce – počítačové vzdělávání

Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění realizace vzdělávacích aktivit v PC dovednostech u 90 zaměstnanců členských firem OHKŠ.

Do PC kurzu MS Office bylo za dobu realizace projektu zařazeno celkem 90 zaměstnanců členských firem OHK Šumperk. Splněno na 100%.

Číslo klíčové aktivity:                                           04

Rekvalifikace a specifické vzdělávání pro trh práce

Úkolem klíčové aktivity bylo pomoci získat 72 zaměstnancům ohrožených nezaměstnaností novou kvalifikaci, potřebnou na trhu práce. Novou kvalifikaci získalo celkem 46 osob. O některé rekvalifikační kurzy z projektu – úřední svářečská zkouška, řidič nákladního vozu, skladník, logistik, mzdová účetní – nebyl, za strany účastníků ani zaměstnavatelů zájem. Tyto kurzy jsme nerealizovali. Ostatní kurzy – základní svářečský kurz, řidič manipulačního vozíku, normovač, všeobecná účetní, specialista managementu jakosti a základy podnikání byly naplněny na 100%.  Největší zájem byl o kurz „Základy podnikání“.

Za dobu realizace projektu jsme  podpořili celkem 139 zaměstnanců členských firem OHK Šumperk (hodnotící indikátor byl stanoven na 105 osob). Zaměstnavatelům byl za dobu účasti jejich zaměstnanců v projektu poskytován příspěvek na mzdové náklady ve výši max. 1.000,- Kč na den.

 V rámci projektu bylo zprostředkováno 7 účastníkům projektu  zaměstnání u nového zaměstnavatele, kterým byl  po dobu 6 měsíců poskytován na zaměstnance mzdový příspěvek (SÚPM). Prováděním monitoringu trhu práce se podařilo pro dalších 21 účastníků projektu navázat kontakt s novým zaměstnavatelem za účelem přijetí do zaměstnání.

                Výsledky stanovené pro projekt se podařilo úspěšné naplnit především dobře fungující součinností mezi projektovým týmem, podniky a dodavatelem kurzů, vzájemným chápáním priorit jednotlivých aktérů a vstřícností při řešení problémů.

V Šumperku dne 10.12.2013

Vypracoval: projektový tým

                   OHK Šumperk