Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00077
Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Cílová hodnota projektu:

Nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněnou skupinu

Jedná se o nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa u zaměstnavatelů pro ženy (případně muže) po návratu z rodičovské dovolené.

Zaměstnavatelům bude poskytován mzdový příspěvek na pracovní místo v souvislosti s projektem po dobu 6 měsíců.

  1. plný pracovní úvazek po dobu 6 měsíců – při tomto pracovním úvazku bude činit mzdový příspěvek maximálně 125.280,- Kč na osobu – tedy 120 Kč/hodinu. Měsíčně to tedy činí 20.880,- Kč na osobu
  2. poloviční – flexibilní úvazek po dobu 6 měsíců – při tomto pracovním úvazku bude činit mzdový příspěvek maximálně 62.640,- Kč na osobu – tedy 120 Kč/hodinu. Měsíčně to tedy činí 10.440,- Kč na osobu. Jedná se o sjednání kratší  a změněné pracovní doby, homeworking, sdílení pracovního místa více zaměstnanci, volnou pracovní dobu, flexibilní začátek pracovního dne,…

Vzdělávací aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

V rámci této aktivity bude realizováno vzdělávání zaměstnanců zapojených firem do projektu. Cílovou skupinou je management firem (TOP, střední management, management 1. linie – mistři) a zaměstnanci personálních útvarů. Z každé zapojení firmy by mělo být proškoleno 10 zaměstnanců. Školení proběhne vždy před provedením genderového auditu, takže má přípravnou roli. Management firmy by mělo školení motivovat k podpoře generového auditu a k zavádění programů slaďování práce a rodiny.

Obsah školení:

       úvod do problematiky rovných příležitostí

       genderová rovnost jako otázka lidských práv, genderový mainstreaming

       implementace genderu – nábor zaměstnanců, kariérní postup, vzdělávání a odměňování

       slaďování osobního a pracovního života

       seznámení s genderovými analýzami a postupy

       personální management z pohledu genderu

       zhodnocení nákladů a zisků rovných příležitostí

       diskriminace a obtěžování ve firmě

       příklady z praxe

       genderový marketing

       genderový audit a jeho přínosy

Zapojení asistentů/personalistů auditovaných firem

V projektu se počítá se zapojením 10 asistentů/personalistů, vždy jedna osoba z auditované firmy OHK Šumperk. Celkový úvazek personalisty činí 40 hodin/156,- Kč/hodinu.

Zapojení personalisty ve firmě do projektu je zcela zásadní. Na základě zpětné vazby z provedených auditů se bude aktivně podílet na zpracování Akčního plánu, který bude firma sama zpracovávat s využitím odborného poradenství auditorského týmu a pod vedením člena projektového týmu – Expertky na rovné příležitosti.

V Šumperku dne 11.7.2013

Zpracovala:

Ing. Věra Kratochvílová