Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Doba realizace:         1. 4. 2016 – 30. 11. 2020

Forma financování:   Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.   

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení až do výše 100% nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

 

 

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

 • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj).

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

 

 

Postup zpracování a podání žádosti:

KROK 1 Schůzka se specialistou OHK Šumperk

 

 • dohodneme se co, kdy, jak a kde
 • připravíme podklady k žádosti

 

KROK 2 Vyřešíme zmocnění k podání žádosti

 

 • zpracování žádosti
 • zpracování příloh
 • odsouhlasení žádosti

 

KROK 3 Předání žádosti na ÚP

KROK 4 Schválení žádosti

 

 • podepsání dohod

 

KROK 5 Realizace vzdělávání

KROK 6 Doložení dokladů pro placení ÚP

 

Kontaktujte nás

Okresní hospodářská komora Šumperk, Jílová 1550/1 , 787 01

tel.: 583 280 070, 724 055 097

email: ohk@ohk-sumperk.cz